Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leverings-voorwaarden van Beelen Sloopwerken B.V

Algemeen

 • De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beelen Sloopwerken B.V., ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 08056748, gevestigd aan de Kelvinstraat 4 te (3846 BV) Harderwijk, inclusief haar rechtsopvolger(s) en alle aan haar of aan deze rechtsopvolger(s) gelieerde of verbonden vennootschappen en ondernemingen, worden als gebruiker van de deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna: de ‘algemene voorwaarden’) nader aangeduid met ‘Verkoper’, dan wel ‘wij’ en/of ‘ons’. De klant die goederen wenst af te nemen van Verkoper en/of met wie Verkoper een overeenkomst sluit, hierna wordt aangeduid met ‘de Koper’.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveringen en verbintenissen tussen Verkoper en de Koper. De toepasselijkheid van eventueel door de Koper gehanteerde algemene inkoop- en/of andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • In geval van strijdigheid van bepalingen tussen deze algemene voorwaarden en bepalingen in tussen Verkoper en de Koper gesloten overeenkomsten, prevaleren de bepalingen in de overeenkomsten boven de betreffende bepalingen in deze algemene voorwaarden.
 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Verkoper en de Koper.

Aanbiedingen en overeenkomsten

 • Alle door Verkoper verstrekte offertes, aanbiedingen, prijzen en condities worden steeds vrijblijvend gedaan en vervallen na verloop van 30 dagen.
 • Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • Iedere offerte en uitvoering van de overeenkomst is gebaseerd op de informatie die door de Koper is verstrekt. De Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
 • Orders en wijzigingen daarvan zijn voor Verkoper slechts bindend, indien zij schriftelijk door Verkoper zijn geaccepteerd of bevestigd, dan wel met de levering daarvan een aanvang is gemaakt.
 • Afspraken met of toezeggingen door de vertegenwoordigers of andere medewerkers van Verkoper, zijn voor Verkoper niet bindend, tenzij deze afspraken of toezeggingen door Verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

De overeenkomst

 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Verkoper dit heeft bevestigd aan Koper, dan wel Verkoper uitvoering geeft aan de overeenkomst.
 • Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende goederen.
 • Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 • Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst.

Prijsstelling

 • Onze prijzen worden uitgedrukt in Euro en zijn exclusief omzetbelasting en van overheidswege opgelegde heffingen. Zij gelden voor levering af fabriek (Ex Works Incoterms 2010) locatie Verkoper dan wel de locatie waar de producten kunnen worden opgehaald, tenzij anders wordt overeengekomen.
 • Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen ten laste van de Koper de kosten van verpakking en verzending, in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de producten en het vervoer daarvan.

Levering en risico

 • Tenzij anders overeengekomen, geschieden leveringen Ex Works, Incoterms 2010, locatie Verkoper dan wel de locatie waar de producten kunnen worden opgehaald en geschiedt de aflevering en de risico overgang van de producten steeds op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de Koper.
 • De door Verkoper opgegeven afleveringstermijn of een overeengekomen levertijd zijn nooit fatale termijnen.
 • Bij niet, niet-tijdige of niet correcte levering heeft de Koper geen recht op schadevergoeding noch de mogelijkheid om de order te annuleren en/of de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden. Evenmin heeft de Koper in dat geval het recht de afname of de betaling van de goederen te weigeren.
 • Verkoper heeft te allen tijde het recht geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling te eisen dan wel enige vorm van zekerheid te verlangen voorafgaand aan de levering van producten.
 • Verkoper is te allen tijde gerechtigd om producten in delen uit te leveren. Eventuele bijkomende kosten kan Verkoper doorbelasten aan de Koper.
 • Bij levering van orders in gedeelten volgens het vorenstaande, als ook bij leveringen van successieve gedeelten van een order krachtens overeenkomst, zal iedere (af)levering geacht worden een afzonderlijke overeenkomst te vormen, waarop na aanvaarding van het geleverde door de Koper niet meer kan worden teruggekomen.

Betalingen

 • Iedere betaling van de Koper strekt primair ter voldoening van door de Koper verschuldigde rente en de door Verkoper gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande vorderingen, zelfs al vermeldt de Koper dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • Betalingen dienen te allen tijde zonder korting, inhouding, opschorting of verrekening te geschieden in Nederland, locatie vestigingsplaats van Verkoper, op een daartoe door Verkoper aangewezen bankrekening, uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum.
 • Verkoper kan de Koper op iedere laatste dag van de maand alle aankopen die in de desbetreffende maand zijn gedaan gezamenlijk factureren. Verkoper is gerechtigd om aan het totaalbedrag van de maandelijkse achterafbetaling een maximum te stellen.
 • Alle door Verkoper genoemde betalingstermijnen zijn fatale termijnen. De Koper is derhalve zonder dat een ingebrekestelling is vereist in verzuim bij het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn.
 • Vanaf het moment van verzuim tot de dag van volledige betaling is de Koper 1,5% vertragingsrente per maand verschuldigd over het openstaande bedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, waarbij een deel van een maand als een maand wordt gerekend.
 • Alle door Verkoper te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor rechtskundige bijstand alsmede de kosten die bij vonnis niet geliquideerd worden, komen ten laste van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 500,- (excl. btw). Naar keuze van Verkoper kan de Koper ook worden belast voor de werkelijke kosten. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de door Verkoper werkelijk gemaakte kosten.
 • Reclamaties over facturen dienen op straffe van verval van rechten binnen veertien (14) dagen na de datum van de factuur schriftelijk door Verkoper te worden ontvangen.

Opslag

 • Indien om welke reden dan ook de Koper de goederen op het overeengekomen tijdstip niet in ontvangst neemt of niet in staat is deze in ontvangst te nemen maar de goederen gereed zijn voor verzending is de Koper zonder ingebrekestelling in verzuim. Verkoper is alsdan gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de Koper gedurende een periode van maximaal zes maanden op te (laten) slaan of deze aan een derde partij te verkopen.
 • In voorkomend geval is de Koper verplicht de kosten van opslag en bewaring te vergoeden naar in redelijkheid te hanteren maatstaven over de periode vanaf de in de overeenkomst voorziene levertijd tot aan de datum van uiteindelijke levering. De Koper blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, in voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.

Zekerheidsstelling, pandrecht en eigendoms-voorbehoud

 • Indien naar het oordeel van Verkoper daartoe aanleiding bestaat, is de Koper te allen tijde gehouden op eerste verzoek van Verkoper aan Verkoper deugdelijke, al dan niet aanvullende, zekerheid voor de betaling van de door Koper gekochte goederen te verstrekken. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft Verkoper het recht de uitvoering van de gesloten overeenkomst op te schorten dan wel om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met eenvoudige schriftelijke mededeling te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.
 • Alle goederen die Verkoper voor de Koper houdt, worden geacht aan Verkoper verpand te zijn voor alle bedragen die de Koper aan Verkoper uit welke hoofde dan ook verschuldigd is of zal worden.
 • Alle door Verkoper aan de Koper geleverde goederen blijven eigendom van Verkoper totdat de Koper aan al zijn verplichtingen jegens Verkoper ter zake van de betreffende, de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, ter zake van door Verkoper verrichte of verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake de vorderingen van Verkoper jegens de Koper wegens tekortschieten door de Koper in de nakoming van zijn verbintenissen jegens Verkoper, heeft voldaan. Tot dat moment houdt de Koper de goederen voor Verkoper en is hij niet gerechtigd de goederen met een (al dan niet bezitloos) pandrecht of anderszins te bezwaren. De Koper is slechts gerechtigd de goederen te vervreemden, indien de handeling behoort tot de normale en regelmatige uitoefening van zijn bedrijf. Dit vervreemdings-, verpandings- en bezwaringsverbod heeft een uitdrukkelijk goederenrechtelijke werking. Het is goederenrechtelijk dus niet mogelijk om de zaken in eigendom over te dragen, te verpanden of anderszins te bezwaren.
 • De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Verkoper veilig te stellen. Indien en zodra de Koper in gebreke is met de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen of in strijd met het hier bepaalde handelt, is Verkoper gerechtigd de geleverde goederen, zoals in dit artikel bedoeld, zonder rechterlijke tussenkomst als het eigendom van Verkoper terug te halen. De Koper geeft bij voorbaat onvoorwaardelijk en herroepelijk toestemming aan Verkoper en door Verkoper aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die zaken terug te nemen en de Koper zal daaraan medewerking verlenen. Alle kosten van het terughalen van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, komen ten laste van de Koper.
 • Ingeval van faillissementsaanvrage, een verzoek tot het verlenen van (voorlopige) surséance van betaling of ingeval met betrekking tot zaken van de Koper conservatoire maatregelen worden genomen of derden rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Koper verplicht Verkoper hiervan per omgaande in kennis te stellen en onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder, de curator of derden te wijzen op de eigendomsrechten van Verkoper.
 • Indien de Koper ondanks schriftelijke aanmaning daartoe, weigert zijn medewerking te verlenen aan het terughalen van de geleverde zaken is de Koper dienaangaande in verzuim en verbeurt hij een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat hij hiermee in verzuim is/blijft.
 • De Koper is jegens Verkoper aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan de goederen voordat eigendomsovergang heeft plaatsgevonden als bedoeld in lid 3. Ontbinding en terugname laten de rechten van Verkoper op vergoeding van schade en verlies onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van Verkoper op Koper direct en volledig opeisbaar zijn.

Staat van producten en keuring

 • De door Verkoper aangeboden producten bestaan uit (sloop)materialen welke afkomstig zijn uit sloopwerk. Verkoper staat derhalve niet in voor de deugdelijkheid, kwaliteit, veiligheid en de technische, fysische en milieu hygiënische staat van het de door haar geleverde producten. Evenmin staat Verkoper ervoor in dat de producten geschikt zijn voor het doel, waarvoor de Koper deze wil aanschaffen, zelfs niet, indien dit doel aan Verkoper kenbaar is gemaakt. Verkoper verstrekt ter zake dan ook geen enkele garanties.
 • De producten worden verkocht en geleverd aan de Koper in de staat (“as is”) waarin het zich bevindt op het moment van feitelijke (af)levering. Met betrekking tot de staat van de door Verkoper geleverde producten komen de Koper niet de rechten toe die de wet uit dien hoofde geeft, zoals het recht ingevolge artikel 7:17 BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt.
 • De Koper is gehouden de door Verkoper geleverde goederen bij ontvangst terstond te controleren. Reclamaties ten aanzien van (transport)schade aan de (verpakkingen van de) door Verkoper geleverde goederen die direct bij ontvangst kunnen worden geconstateerd, dienen op het daarop betrekking hebbende vervoersdocument te worden vermeld en tevens binnen 24 uur na ontvangst van de goederen door de Koper schriftelijk aan Verkoper te worden gemeld op straffe van verval van enig recht ter zake.
 • De gemelde klachten worden door Verkoper beoordeeld. Indien zij gegrond worden verklaard, worden naar keuze van Verkoper de door Verkoper als ondeugdelijk gekwalificeerde producten gecrediteerd dan wel voor zover mogelijk hersteld of gerepareerd of vervangen. Ingeval van herstel of vervanging van goederen geschiedt zulks op de vestiging van Verkoper of, indien Verkoper dat wenst, op de locatie waar de goederen zich feitelijk bevinden.
 • Indien herstel of vervanging niet mogelijk is, zal door Verkoper de tegenwaarde van de geleverde goederen worden gecrediteerd. Verkoper is op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van meer dan de waarde van de door Verkoper als ondeugdelijk gekwalificeerde goederen.
 • Indien de reclames niet gegrond blijken te zijn komen de kosten van het onderzoek voor rekening van de Koper, onder gehoudenheid de gereclameerde goederen weer terug te nemen.
 • Reclamaties geven de Koper geen recht zijn betaling op te schorten, en verrekening wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Reclamatie ten aanzien van een deel van de order geeft de Koper niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele order.

Intellectuele eigendom en privacy

 • Alle door Verkoper verstrekte tekeningen, afbeeldingen en informatie blijven eigendom van Verkoper, onder uitdrukkelijk behoud van intellectuele eigendomsrechten, ook in het geval dat daar kosten voor in rekening zijn gebracht. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming is het de Koper niet toegestaan deze bescheiden te (doen) kopiëren, te wijzigen of aan derden ter inzage te verstrekken dan wel ter beschikking te stellen.
 • Verkoper en de Koper zullen beiden handelen overeenkomstig de alsdan geldende privacy wetgeving.

Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van Verkoper is, ongeacht de grondslag daarvan zoals onder andere toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad of door Verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, te allen tijde beperkt tot schade aan de door Verkoper aan de Koper geleverde goederen die het directe gevolg is van het schadetoebrengende feit. Verkoper is dus niet aansprakelijk voor schade door letsel of overlijden van personen, immateriële schade of gevolgschade waaronder onder meer wordt verstaan gederfde winst, geleden verlies en gemaakte kosten, schade door productie- of bedrijfsonderbreking en/of bedrijfsstangnatie.
 • De aansprakelijkheid van Verkoper voor schade als in het vorige lid bedoeld is verder beperkt tot het door ons met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerd bedrag dat wordt uitgekeerd door de verzekeraar. Indien in voorkomend geval om welke reden ook geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan is de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt tot de netto factuurwaarde van de leverantie waartoe het schadeveroorzakend product behoorde.
 • De beperkingen in de aansprakelijkheid van Verkoper als bepaald in de vorige leden van dit artikel gelden niet indien de schade is ontstaan door grove schuld of opzet van Verkoper of haar leidinggevende ondergeschikten.
 • De Koper vrijwaart Verkoper en stelt Verkoper volledig schadeloos tegen alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente met betrekking tot geleverde zaken voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken of ontstaan door respectievelijk voortvloeiende uit de met de Koper gesloten overeenkomst.
 • Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Verkoper, behalve die welke door Verkoper is erkend en in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid, vervalt door het enkele verloop van drie (3) maanden nadat de Koper de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken en in ieder geval na ommekomst van vierentwintig (24) maanden nadat de producten door Verkoper zijn geleverd.

Opschorting en ontbinding

 • Indien (i) de Koper niet behoorlijk of niet binnen de gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, (ii) ten laste van de Koper conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, (iii) ten aanzien van de Koper (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend of diens faillissement wordt aangevraagd, (iv) het bedrijf van de Koper is stilgelegd of wordt geliquideerd of een besluit daartoe is genomen, verkeert de Koper in verzuim en is Verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst (a) de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat de Koper alle opeisbare en nog niet-opeisbare vorderingen heeft betaald en/of voldoende zekerheid voor die vorderingen heeft gesteld en/of (b) die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de rechten van Verkoper onder welke overeenkomst met de Koper dan ook en zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.
 • Bij het opschorten van een levering kan Verkoper niet garanderen dat de te leveren goederen voorradig zullen blijven. Ingeval Verkoper na opschorting van een levering enig goed niet meer kan leveren, is de Koper gehouden vervangende goederen met gelijke koopprijzen uit de op dat moment actuele groothandelsvoorraad van Verkoper uit te kiezen en af te nemen.

Overmacht

 • Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Tijdens overmacht worden de leveringsverplichtingen opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 3 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft de Koper geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Verkoper als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 • Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 • Als overmachtsfactoren worden tussen partijen met name ook aangemerkt brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, vertraging of staking van de toelevering van materialen of hulpmiddelen en/of diensten of andere problemen bij de productie door Verkoper of diens toeleveranciers, inmenging van overheids- of toezichthoudende instanties, wettelijke regelingen welke het gebruik van de geleverde zaken belemmeren, en in het algemeen elke oorzaak welke buiten de controle van Verkoper gelegen is, voorzien en niet voorzien, waardoor de uitvoering van de overeenkomst voor Verkoper bemoeilijkt wordt.
 • Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Verkoper haar verbintenis had moeten nakomen.

Diverse onderwerpen

 • Verkoper heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling aan de Koper inclusief meezending van de gewijzigde algemene voorwaarden. Indien de Koper de wijzigingen in de algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden, heeft deze tot op het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen het recht deze wijzigingen per aangetekende brief te weigeren. Wanneer de Koper hier niet toe over gaat, wordt de Koper na het tijdstip van inwerkingtreding geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.

Toepasselijk recht en geschillen

 • Op de overeenkomst tussen Verkoper en de Koper en de daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens koopverdrag.
 • Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen Verkoper en de Koper zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.